تماس با مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی شاداب
تلفن پنج رقمی 33848-086
اراک، خیابان امام خمینی، ساختمان پزشکان مهر

کارگاه پیش از ازدواج دکتر شفیعی فرد

الگوریتم انتخاب همسر
جزوه مشاوره پیش از ازدواج
کارگاه دکتر شفیعی فرد

دانلود فایل PDF جزوه پیش ازازدواج دکتر شفیعی فرد

مرحله اول:  بررسی معیارهاي ظاهري غیرقابل پرسش
مثل زیبایی ظاهري ( این امر نسبی است) و اگر این معیار را نداشت به مرحله بعدي نمی رویم

مرحله دوم: بررسی معیارهاي غیرظاهري و قابل پرسش
مثل:  تحصیلات- مذهب- سطح فرهنگی خانواده (اطلاعات بیوگرافی )

مرحله سوم: شناخت متقابل
هدف، شناخت لایه هاي پنهانی شخصیت است براساس زمان و تجربه و تعاملات استاندارد دوره آشنایی  (3 الی 6 ماه ) 3 ماه براي کسانیکه شخصیت وابسته دارند و یا در فرهنگ هاي بسته تري هستند
این دوره دوره جمع آوري داده است در این مرحله باید خانواده در جریان باشند اما ارتباط زیادي نداشته باشند

مرحله چهارم: بررسی معیارهاي حقیقی خوشبختی،  شروع مشاوره ازدواج در این مرحله است
در این مرحله 2 آیتم سلامت شخصیت و تناسب شخصیت بررسی می شود از طریق مصاحبه و آزمون   شروع مشاوره ازدواج در این مرحله است
-1 چرا میخواهم ازدواج کنم؟
موضع کنش: آگاهانه، آزادانه و هدفمند
موضع واکنش: مثل ترس از بالارفتن سن یا در واکنش به فرار از فشار خانواده
کسی که از موضع واکنش تصمیم به ازدواج می گیرد فردي با سلامت روان نیست.
– 2 من کیستم؟
نیازسنجی درست براي هدفمند کردن انتخاب و برآورد صحیح امکانات براي مناسب ترین انتخاب نه بهترین!

-3 آیا من آمادگی ازدواج دارم؟
سنجش بلوغ ها:
بلوغ فیزیولوژي ( سن تقویمی – فقدان بیماري خاص )
بلوغ عاطفی ( توانایی دسترسی به هیجانات- توانایی ابراز هیجانات – توانایی مدیریت هیجانات )
بلوغ اقتصادي ( احساس خودکارامدي در تأمین معاش و جرَم اقتصادي- کار سالم- مسئولیت پذیري و ثبات
در شغل طی 1 سال- عقل معاش و در خانم ها آمادگی مسئولیت پذیري براي کارهاي خانه )
بلوغ اجتماعی ( اعتماد به نفس اجتماعی و توانایی درخواست و ابراز خواسته ها- کسانیکه تنهایی را ترجیح
داده بلوغ اجتماعی کافی ندارند )
سن آمادگی ازدواج در این دوره براي دختران 24 سالگی و پسران 28 سالگی است.
-4 نیازهاي من در ازدواج چیست؟

نیازهاي بین فردي
نیازهاي کارکردي
محبت
پیشرفت
توجه
پول
حمایت
هوش
گذشت
توانایی
احترام
جایگاه اجتماعی
تأیید شدن

از طریق این  قاعده ها ما به نیازها پی می بریم: 1- شباهت نیازها 2- تعادل نیازها 3- مهارت ها
-5 آیا نیازهاي روانشناختی من در تعادل قرار دارند؟

اگر پیشرفت – پول- هوش از تعادل خارج شود—– وسواس
اگر توانایی- جایگاه اجتماعی از تعادل خارج شود—- نارسیسم
اگر محبت و توجه و…. از تعادل خارج شود—- شخصیت وابسته
-6 آیا من توانایی عشق ورزیدن دارم؟

7- کدامیک از ظریفیت هاي عشق ورزیدن در من ضعیف است؟
-8 آیا من توانایی کنترل احساسات خود را دارم؟
-9 آیا من ظرفیت حل مسئله و مدیریت استرس دارم؟
-10 آیا من مهارت برقراري رابطه جنسی دارم؟

ساختار مشاوره ازدواج:
جلسه اول و جلسه دوم ————— بین فردي و ارتباطی (جلسه مشترك )
جلسه سوم و چهارم—————— مسائل شخصیتی (جلسه انفرداي )
جلسه پنجم———————— بینش و تصمیم گیري (جلسه مشترك )

تصمیم گیري و نتیجه مشاوره پیش از ازدواج 4 حالت دارد:
1- ازدواج نه تنها بلامانع است بلکه مورد تأکید هم هست
2- ازدواج شما بلامانع است به شرط آموزش مهارت هاي بین فردي
3- ازدواج شما بلامانع است به شرط درمان
4-بهتر است ازدواج نکنید (با استدلال )


فرآیند مشاوره پیش از ازدواج:


گام اول: برقراري اتحاد درمانی ( 10 دقیقه )
-1 آشنایی مختصر با دختر و پسر
-2 معرفی درمانگر (نام-تحصیلات- تجربه )
-3 اجازه از طریفین براي نحوه خطاب کردن آن ها
-4 پرسش راجع به تلاش هاي قبلی: در صورت مثبت بودن پاسخ— چند جلسه؟ دستاوردها چه بود؟ چرا
ادامه ندادي؟
-5 چه انتظاري از من به عنوان مشاور داري؟ ( انتظارات پذیرفته و یا اصلاح می شود )
-6 معرفی هدف و ساختار مشاوره پیش از ازدواج
-7 تأکید بر مسئولیت پذیري(مصلحت اندیش نباشم- تبانی با هیچیک از شما نداشته باشم- موضوع شما را
متخصصانه و متعهدانه بررسی کنم )
-8 اجازه براي یادداشت برداري
-9 تأکید بر محرمانه بودن اطلاعات
-10 پاسخ به سؤالات یا ابهامات احتمالی
-11 تأکید بر محرمانه بودن اطلاعات
گام دوم: بررسی ویژگی هاي جمعیت شناختی دختر و پسر
خانوادگی  
اجتماعی و فرهنگی (اعتقادي )  
اقتصادي  

خانوادگی:  
سن
تعداد اعضاي خانواده
ترتیب تولد
ساختار خانواده
ویژگی هاي منفی پدر و مادر
جو عاطفی خانواده
نحوه تصمیم گیري در خانواده
چه کسی در شرایط بحرانی حرف آخر را می زند؟ ( ساختار قدرت )
اجتماعی-فرهنگی:  
اصالت فرهنگ
اعتقادات
میزان اهمیت باورهاي دینی و اصالت خانوادگی در ازدواج
اقتصادي:  
شغل والدین
درآمد والدین
شغل دختر و پسر
درآمد دختر و پسر
عقل معاش
این سؤالات بدان جهت پرسیده می شود که بدانیم بافت خانواده چگونه است؟

خواهد شد؟ reaction و شخصیت افراد در آن بافت چگونه


گام سوم: بررسی معیارهاي انتخاب همسر
به طورکلی دوست داري همسر آینده ات چه معیارهایی داشته باشد؟
معیارهاي انتخاب همسر تابع نگرش فرد به عشق است.
و کتاب غلطک رنگ ها Jan Lee
انسان سالم ترکیب 6 عشق را باید به طور متوازن داشته باشد ( 6 سبک تمایل به عشق ) و اگر این توازن نباشد
فرد دچار مشکل می شود و حکایت از اختلال دارد.
در معیارهاي ازدواج باید هر 6 نگرش وجود داشته باشد. ( پرسشنامه سبک نگرش به عشق )
eros -1 جذابیت جنسی
agape -2 عشق عارفانه – گذشت و فداکاري و نوع دوستی
mania ( -3 کشش پرآشوب- جدایی غم بار (توجه آرامش و اعتماد
progma -4 حساب و کتاب و سود و زیان
storate -5 عشق و دوستی و صمیمیت
lodus -6 شوخی و تفریح (تنوع طلب ) هیجان و لذت

گام چهارم: بررسی میزان انطباق بین معیارهاي ذهنی با انتخاب هایش

گام پنجم: بیرون کشیدن موارد عدم انطباق و بررسی نحوه مواجهه با آن موارد (شیوه هاي حل تعارض )

گام ششم: بررسی تاریخچه آشنایی ( مدت زمان آشنایی، نحوه آشنایی، میزان و زمان اطلاع خانواده، میزان
نزدیکی عاطفی و جنسی )

دو تا خط قرمز :
-1 میزان نزدیکی عاطفی (اگر هر دو مشکلی ندارید که هیچ و در غیراینصورت باید خودتان تعیین کنید
-2 رابطه جنسی ( به هیچ وجه حتی با وجود رضایت طرفین رابطه اي نباشد تا زماینکه من روانشناس شما
هستم و ترجیحاً تا زمانیکه ازدواج نکردید ).


جلسه دوم (مشاوره پیش از ازدواج )

بررسی ظرفیت هاي عشق ورزیدن به کمک آزمون عشق

صمیمیت
تعهد
میل جنسی
محبت
صداقت
وضعیت ظاهري تناسب اندام نظافت
احترام
وفاداري
خوش پوش بودن سلامت جنسی مهارت
ابراز احساسات کلامی
کارسالم
برقراري رابطه
وقت صرف کردن در رابطه
عقل معاش

علایق مشترك
سازگاري

شوخ طبعی
رازداري

فرد باید به هریک از آیتم ها یک نمره از 0 تا 100 بدهد (یک نمره به خود و یک نمره به طرف مقابل ) و اگر
ناراضی بود جلوي آن یک علامت می گذارد.
اگر نمرات با میزان رضایت فرد ناهماهنگ بود مثلاً با وجود نمره بالاي 90 بازهم اظهار نارضایتی میکند می تواند
نشانه نیم رخ شخصیتی ناسالم فرد باشد.

جلسه سوم ( جلسه انفرادي )

گام اول: بررسی سؤالات- دغدغه ها و نگرانی هاي شخصی
مثال: اگر مادر دخالت دارد و فرد از این موضوع اظهار نگرانی کرد
بررسی می شود که ایا هردو طرف سلامت روان دارند یا نه! اگر هردو از سلامت روان برخوردارند این موضوع
نگران کننده نخواهد بود اما اگر در تست میلون دختر خودشیفته و پسر وابسته است در اینجا مادر کنترل گر
می تواند مشکل ساز و نگران کننده شود.
اگر پسر وابسته و دختر اسکیزوئید باشد نیز مادر کنترل گر نگران کننده نخواهد بود.
گام دوم: بررسی نیازهاي روان شناختی دختر و پسر
25 درصد خوشبختی از شباهت نیازهاست.
سؤالات مطرح شده درباره بررسی نیازهاي دو طرف
-1 هر آدمی در زندگی داراي ارزش ها و نیازهایی است؛ در زندگی شخصی شما چه چیزهایی داراي ارزش
است؟
(تعریف ارزش: یعنی چیزهایی که مثبت و مهم هستند و دوست داري در زندگی خود آن ها را ببینی ).
-2 دیگرانی که شما را به خوبی می شناسند شما را با چه ویژگی هاي مثبت بارزي یاد می کنند؟
-3 چه ویژگی ها یا رفتارهایی در دیگران هست که ممکن است گاهی شما را به هم بریزد؟
-4 آیا در زندگی شخصی الگو یا الگوهایی دارید؟ چه ویژگی هایی در آن ها وجود دارد که آن ها را به
عنوان الگو انتخاب کردید؟
پاسخ به این سؤال ها می تواند نشان دهنده نیازهاي روانشناختی فرد باشد و نیازها یعنی همان معیارهاي
ازدواج.
نکته: کسانیکه شاد بودن و اکتیو بودن برایشان ارزش است داراي شخصیت نمایشی هستند چون خواهان
توجه اند.
گام سوم:
– بررسی شدت نیازهاي روانی ( 50 درصد )
– بررسی کارکردهاي شخصی فرد در 6 ماهه اخیر
کارکرد زیستی: خواب، اشتها، فعالیت جنسی و سلامت جنسی
کارکرد روانی: هدف، انگیزه، لذت، عزت نفس، وجود یا عدم وجود افکار خودکشی
کارکرد اجتماعی: علاقه اجتماعی، اعتماد به نفس اجتماعی

175 سؤالی ( MCMI ) – نیم رخ شخصیتی
نکته: اگر در پاسخ به سؤال بین بله و خیر مردد باشد باید گزینه خیر را بزند.

جلسه پنجم (جلسه مشترك )

-1 بینش 2- تصمیم گیري
-1 بینش:
مشاور باید طرفین را با نیازهاي روانشناختی خود آشنا کند
مشاور باید کارکرد نیازهاي روان شناختی را به طرفین توضیح دهد
مشاور باید میزان تعادل نیازهاي روان شناختی طرفین را مورد بررسی قرار دهد (تفسیر میلون )
مشاور باید بین نیازهاي روان شناختی و معیارهاي ازدواج رابطه ایجاد کند.
مشاور باید بین نیم رخ شخصیتی و ظرفیت هاي عشق ورزیدن رابطه ایجاد کند.

تصمیم گیري:

حالت اول: زمانیکه ازدواج نه تنها بلامانع است بلکه توصیه می شود ازدواج صورت گیرد

– نیازها شبیه به هم باشند ( نوع بین فردي یا کارکردي )
( – نیازها در تعادل باشند ( نمرات میلون بین 40 تا 60
– مهارت هاي بین فردي قابل قبول باشند.

حالت دوم: ازدواج به شرط آموزش مهارت هاي بین فردي

– نیازها مشابه نباشند (نوع بین فردي و کارکردي )
– نیازها اندکی از تعادل خارج شده باشند ( اگر نمرات بالاي 60 تا 70 باشد )
– فقدان مشابه اختلال محور 1 یا 2
– مهارت هاي میان فردي به خاطر همین مسئله ضعیف است.

حالت سوم: ازدواج به شرط درمان

– نیازها مشابه باشند یا نباشند
– نیازها از تعادل خارج شده باشند
– فرد مبتلا به اختلال شخصیت شدید نباشد
– مهارت هاي بین فردي ضعیف باشد
– تناسب شخصیت ها دیده شود

حالت چهارم: ازدواج ممنوع

– نیازها مشابه باشند یا نباشند
– نیازها از تعادل خارج شده باشند
– اختلال شدید شخصیت در یک یا هر دو طرف وجود داشته باشد
– عدم تناسب از نظر شخصیتی دیده شود
– مهارت ها ضعیف باشد
اختلال هاي شدید شخصیت در آزمون میلون ( نمره 85 به بالا )
-1 پارانوئید
-2 مرزي
-3 اسکیزوتایپال ( اختلال هزیانی و اختلال تفکر )
-4 ضداجتماعی
-5 اسکیزوئید
اعتبار و روایی آزمون:
میزان مطلوبیت ) نباید بالاي 85 باشد.  ) Desirability
 بدنمایی ) نباید بالاي 85 باشد.  ) Debasement
خودواقعی را پنهان کردن- مکانیسم دفاعی ) نباید زیر 34 باشد.  ) Desclosuve
نتایج اگر بالاي 85 باشد اختلال بالینی وجود دارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *