تماس با مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی شاداب
تلفن پنج رقمی 33848-086
اراک، خیابان امام خمینی، ساختمان پزشکان مهر

رتبه مورد نیاز برای قبولی در رشته های کنکور تجربی

رتبه کنکور تجربی

انتخاب رشته آنلاین 09364245996 تماس بگیرید

هر ساله در رشته تجربی و سایر رشته های کنکور سراسری جهت قبولی در رشته های دانشگاهی با رتبه مورد نیاز آن رشته‌ها متفاوت می‌باشد. اما تا حدودی یک قانون و روش کلی برای تخمین رتبه مورد نیاز برای قبولی مثلا در رشته پزشکی وجود دارد.  یکی از سؤالاتی که داوطلبان به هنگام مطالعه و آمادگی در کنکور و همچنین انتخاب رشته دارند این است که با چه رتبه‌ای چه رشته‌ای قبول میشم؟ که پاسخ آن می‌تواند نقش بسیار مهمی در آینده و سرنوشت داوطلب داشته باشد. علاوه بر این معرفی رشته های تجربی با رتبه نیز برای داوطلبان از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد.

به همین دلیل این مقاله را به موضوع شاخه های زیر گروه تجربی با رتبه مورد نیاز اختصاص داده‌ایم تا هر سوالی در مورد زیر شاخه های رشته تجربی – پردرآمدترین رشته های تجربی و زیر شاخه های رشته تجربی با رتبه مورد نیاز داشته باشید پاسخ داده باشیم. البته می بایست به این نکته نیز  توجه کرد که با رقابت شدیدی که در کنکور تجربی وجود دارد، در حال حاضر شاهد اضافه شدن رشته های تجربی در دانشگاه های زیادی از جمله پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان هستیم. اینکه کدام گرایش تحصیلی مناسب شما بوده و در کدام یک از شانس بیشتری برای کسب تراز و رتبه مناسب برخوردار خواهید بود، موضوعی است که شما از طریق تماس با مرکز شاداب نو می توانید از آن اطلاع حاصل کنید.

معرفی رشته های تجربی با رتبه مورد نیاز

هنگامی که صحبت از کنکور تجربی می‌شود، قریب به اتفاق بسیاری از افراد اولین رشته‌ای که به ذهنشان می‌رسد، رشته پزشکی می‌باشد. در حالی که کنکور تجربی شامل رشته های متعددی می‌باشد که هر یک از آن‌ها می‌تواند سهم شما را در قبولی به میزان بسیار زیادی تعیین نماید. بنابراین مشخص کردن هدف در وهله اول از اولویت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد.

در ادامه به صورت جدول به معرفی زیر شاخه های رشته تجربی خواهیم پرداخت. ما این مقاله را به دو صورت و برای دو دسته از داوطلبان ارائه خواهیم داد. یکی از این دسته؛ شامل داوطلبانی می‌باشد که به در حال حاضر برای آمادگی در کنکور در حال مطالعه می‌باشند و در حال برنامه‌ریزی کنکور می‌باشند.

دسته دیگر شامل داوطلبانی می‌باشند که کارنامه کنکور سراسری خود را دریافت نموده‌اند، و حال مایل به انتخاب رشته می‌باشند و قصد آگاه شدن در رابطه با نحوه قبولی و احتمال قبولی خود با توجه به رشته موردنظر می‌باشند. بنابراین برای انتخاب رشته مایل به اطلاع دقیق در رابطه با رشته‌های پذیرفته شده خود می‌باشند. 

ضرایب دروس رشته تجربی

رشته تجربی دارای 140 رشته دانشگاهی و 5 زیر گروه می باشد که به همین دلیل می توان آن را یکی از متنوع ترین گروه های آزمایشی کنکور دانست. داوطلبانی که موفق به کسب رتبه مجاز می شوند، می توانند از میان زیر شاخه های رشته تجربی، 150 کد رشته محل را انتخاب نمایند. نکته قابل توجه این است که دروس متعدد کنکور تجربی در هر کدام از این زیرگروه ها دارای ضریب متفاوتی است. بنابراین، آگاهی از این ضرایب بسیار اهمیت دارد. جدول زیر نشان دهنده ضرایب دروس رشته تجربی می باشد.

نام درس زیرگروه 1 زیرگروه 2 زیرگروه 3 زیرگروه 4 زیرگروه 5
زمین شناسی 0 1 4 1 1
ریاضی 2 3 3 4 3
زیست شناسی 4 4 2 2 2
فیزیک 2 2 2 3 2
شیمی 3 4 2 2 2

جدول زیر شاخه های رشته تجربی

زیرگروه 1
روانشناسی كارشناسی بهداشت محيط
زيست شناسی كارشناسی تكنولوژی پرتودرمانی (راديوتراپی)
زيست شناسی سلولی مولكولی كارشناسی تكنولوژی پرتوشناسی (راديولوژی)
بهداشت مواد غذائی، بينایی سنجی كاردانی بهداشت محيط
پرستاری كاردانی ساخت پروتزهای دندانی
اعضای مصنوعی فيزيوتراپی
بهداشت و بازرسی گوشت كاردانی بهداشت حرفه ای
دكترای پيوسته بيوتكنولوژی كاردانی مامایی
دندانپزشكی كاردرمانی
اتاق عمل علوم و صنايع غذایی
پزشكی كاردانی تكنولوژی ( راديوتراپی )
دبيری زيست شناسی كاردانی فوريت های پزشكی
شنوايی شناسی كارشناسی ساخت پروتزهای دندانی
علوم تغذیه مامایی
هوشبری بینایی سنجی

رشته های شامل زیر گروه 2 در جدول زیر آورده شده است.

زیرگروه 2
داروسازی
شيمی محـض
فنـاوری اطلاعات سلامت
بيولوژی و كنترل ناقلين بيماری ها
شيمی كاربردی
مهندسی بهداشت محيط
كاردانی بهداشت حرفه ای
مهندسی بهداشت حرفه ای
بهداشت عمومی
 آموزش شيمی

رشته های شامل زیر گروه 3 در جدول زیر آورده شده است.

زیرگروه 3
اقیانوس شناسی
زمین شناسی

رشته های شامل زیر گروه 4 در جدول زیر آورده شده است.

 زیر گروه 4
مديريت بيمه اكو كاردانی مديريت صنعتی
مديريت دولتی كاردانی مديريت گمركی
فلسفه و حكمت اسلامی كاردانی امور مالی و مالياتی
فلسفه و كلام اسلامی كاردانی تربيـت مبلـغ قـرآن كـريم
زبـان و ادبيـات عربـی مديريت مالی
شـيعه شناسـی مديريت و بازرگانی دريایی
علم اطلاعات و دانش شناسی معارف اسلامی
علوم انتظامی  تبليغ و ارتباطات
 علوم قرآن و حديث كاردانی امور بانكی
فقه و حقوق اسلامی كاردانی بيمه
كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسلامی و ارشاد فناوری اطلاعات و ارتباطات
اديان و مذاهب، اقتصاد مديريت صـنعتی
تاريخ اسلام مديريت فرهنگی هنری
مديريت امور گمركی كاردانی علوم انتظامی
مديريت بازرگانی كاردانی مدارك پزشكی
مديريت بيمه كاردانی مديريت بازرگانی
گردشـگری كاردانی جهانگردی
مديريت اطلاعات و ارتباطات كاردانی حسابداری
مديريت امور بانكی كاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی
فقه و حقوق حنفی كاردانی امور دولتی
فقه و مبانی حقوق اسلامی كاردانی امور فرهنگی
كاردانی هتلداری  

رشته های شامل زیر گروه 5 در جدول زیر آورده شده است.

 زیر گروه 5
علوم و مهندسی باغبـانی كاردانی امور اراضی
كاردانی پرورش زنبورعسـل كـاردانی توليـد و بهـرهبـرداری از گياهان دارويی و معطر
كاردانی علوم ورزشی كاردانی نوغانداری
امنيت نرم، پژوهشگری امنيت مديريت خدمات بهداشتی درمانی
 پژوهشگری امنيت مربيگری عقيـدتی
تربيت مروج سياسی مطالعـات امنيتـی
 تـرویج و آمـوزش كشـاورزی پایدار مهندسـی توليـد و ژنتيـک گيـاهی
حفاظت اطلاعات، ضد تروريسم مهندسـی صـنايع چـوب و فرآورده های سلولزی
علوم سياسی مهندسی صنايع مبلمان
كاردانی تكنولوژی صنايع غذایی كاردانی تكنولوژی شيلات
كـاردانی تكنولـوژی مرتـع و آبخیز داری كاردانی تكنولوژی مواد غذایی
كاردانی توليد و فراوری خرما  كاردانی پرورش اسب
علـوم و مهندسـی جنگـل كاردانی امور زراعی و باغی
علـوم و مهندسی خاک كاردانی تكنولوژی توليدات دامی
علوم و مهندسی شيلات كـاردانی تكنولـوژی توليـدات گيـاهی
 علوم و مهندسی صنايع غذايی ( كشاورزی ) كـاردانی تكنولـوژی جنگلداری
علوم و مهندسی محيط زيست كاردانی تكنولوژی چوب
آموزش علوم ورزشی  كتابداری در شاخه پزشكی
 امنيت اطلاعات  گيـاه پزشـكی
علوم فنی امنيت مهندسی طبيعت
علوم ورزشی مهندسی فضای سبز
امنيت بين الملل مددكاری اجتماعی

رشته تجربی چه شغل‌هایی دارد؟

یکی از موضوعات مهم درباره این است که رشته علوم تجربی چه شغل‌هایی دارد؛ همه‌ ما احساس می‌کنیم که شغل‌های رشته تجربی حالت بیمارستانی دارند و در زمینه درمان هستند؛ اما باید بدانید رشته تجربی یک رشته جامع است و از رشته تجربی می‌توان به شغل‌های مدیریتی، مهندسی و حتی حقوق هم رسید و لیست این رشته‌ها را در جداول بالا هم بررسی کردیم. اما پردرامدترین شغل رشته تجربی را می‌توان سه رشته پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی دانست.

اهمیت اطلاع از زیرشاخه ای تجربی

حال که در بالا ضرایب زیر شاخه های رشته تجربی را ذکر کردیم، خوب است که از محتوای هر کدام از زیرگروه ها آگاه شویم. اهمیت این زیرشاخه ها نه تنها به هنگام انتخاب رشته، بلکه حتی پیش از آن و دوران مطالعه برمی گردد. برای مثال، اگر فردی قصد دارد تا در رشته پرستاری یا دندانپزشکی قبول شود، با توجه به زیرگروه ها متوجه خواهد شد که این رشته ها در زیرگروه 1 قرار داشته و ضریب درس زمین شناسی در آن ها صفر است. از این رو، بهتر است به جای صرف کردن وقت برای این درس، زمان خود را به دروس مهمتری همچون زیست شناسی، شیمی، ریاضی و یا فیزیک اختصاص دهد.

بعلاوه، در کارنامه اولیه هر کنکوری، رتبه در زیرگروه نیز قید شده است. این بدان معناست که به شما نشان میدهد در کدام زیرگروه رتبه بهتری کسب نموده و احتمال قبولی بیشتری خواهی داشت. البته بهتر است که در این مورد از راهنمایی های یک مشاور خبره و کاردان نیز بهره ببرید.

در سال های اخیر برخی از رشته های علوم انسانی به رشته های علوم تجربی اضافه شده است که به همین دلیل می توان آن ها را جزو رشته های شناور دانست و داوطلبان لازم است با استفاده از یک انتخاب رشته درست و اصولی، بتوانند به رشته موردنظر خود راه یابند. بنابراین به نسبت سال های مختلف این مورد می تواند متفاوت باشد.

با چه رتبه ای چه رشته ای قبول می شویم؟

همانطور که ذکر گردید، یکی از سوالات و دغدغه های داوطلبان علوم تجربی به این سوال که با چه رتبه ای چه رشته ای قبول می شویم؟ باز می گردد که در این رابطه باید بگوییم که برای قبولی در رشته پزشکی شما به طور معمول با رتبه های زیر هزار امکان پذیرفته شدن خواهید داشت. البته به نسبت دانشگاه مورد نظر شما و همچنین ظرفیت پذیرش در هر سال جابه جایی هایی وجود خواهد داشت. برای پذیرفته شدن در رشته پرستاری تا رتبه 7000 یا 8000 شما می توانید در یک دانشگاه دولتی و روزانه مشغول به تحصیل شوید.

رشته هایی همانند دندانپزشکی نیست با رتبه های بالای 1000 امکن قبولی شما در دانشگاه های دولتی نزدیک به صفر خواهد بود. برای پذیرفته شدن در رشته های گروه مهندسی کشاورزی حتی در برخی از سال ها تا رتبه 25000 در دانشگاه های دولتی اماکن قبولی برای داوطلبان وجود داشته است.

زیر شاخه های رشته تجربی با رتبه مورد نیاز در رشته هایی همانند رشته های هوشبری نیز به طور میانگین تا رتبه های 12000 امکان پذیرفته شدن شما در دانشگاه های دولتی وجود خواهد داشت.

نکته مهمی که تمامی داوطلبان و شرکت کنندگان کنکور تجربی باید مد نظر قرار دهند، دانشگاه مورد نظر و رشته مورد نظر می باشد و همچنین آگاهی از ظرفیت پذیرش کنکور پیش رو نیز، از جمله موارد مهم خواهد بود.

رشته داروسازی

رشته دارو سازی که در نظر اکثر افراد جامعه جزء پر درآمدترین رشته های تجربی می باشد، از محبوبیت بسیار بالایی نیز برخوردار است. این رشته دارای گرایش های مختلفی همچون داروسازی بالینی، صنعت، گیاهان دارویی، شیمی دارویی، فارماکوکنزی، سم شناسی، داروشناسی، فارماسیوتیکس، بیوتکنولوژی دارویی، داروسازی هسته ای، اقتصاد مدیریت و دارو،  نانو فناوری دارویی و کنترل دارویی می باشد.

یکی از دلایلی که باعث می شود رشته داروسازی یکی از شاخه های ظرفیت بالای تجربی محسوب شود، این است که همیشه و در همه حال نیاز دارویی در هر جانمعه ایی جود دارد و ضرورن وجود داروسازان همیشه حس می شود. در واقع عمده فعالیت داروسازان در داروخانه ها و بیمارستان ها می باشد. البته این متخصصان می توانند در سازمان های تحقیقاتی نیز به امور قابل توجهی بپردازند.

همچنین، فارغ التحصیلان این امکان را دارند که در دو بخش دولتیو خصوصی کار کنند که البته هر کدام به نسبت دارای میزان درآمد متفاوتی خواهد بود. 

سهمیه مناطق رتبه در سهمیه آخرین فرد پذیرفته شده در دانشگاه سراسری رتبه کشوری دانشگاه پذیرفته شده محل سکونت داوطلب
1 477 1431 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تبریز
2 656 1968 دانشگاه علوم پزشکی شیراز مشهد
3 884 2652 دانشگاه علوم پزشکی مشهد تهران

 

رشته دندانپزشکی

طول دوره تحصیل رشته دندان پزشکی 5 تا 7 سال می باشد که البته باید 2 سال طرح خدمت اجباری در مناطق محروم را نیز اضافه کرد. اگر بخواهیم در مورد بازار کار و درآمد دانش آموختگان این رشته صحبت کنیم، باید بگویمم که بسته به محل کار و اینکه تا چه حد بزرگ باشد، متفاوت می باشد. هر چه قدر وسعت محل کار بیشتر و شلوغ تر باشد، طبیعتا درآمد نیز بیشتر خواهد بود. البته فارغ التحصیلان مقطع عمومی بایستی حتما تا یک مدت مشخص به عنوان دستیار یا کارآموز فعالیت کنند تا بتوانند جوزهای قانونی جهت اشتغال مستقل را کسب نمایند.

از جمله گرایش های دنداپزشکی در زیر شاخه های رشته تجربی می توان به ارتودنسی، جراحی فک، دهان و صورت، جراحی لثه، پروتزهای دندانی، و دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی اشاره نمود. مسلما به دلیل آنکه مشکلات و بیماری های دهان و دندان وجود دارد، بازار کار و درآمد این قشر همواره مناسب و یا حتی بالا بوده است.

رتبه در سهمیه دانشگاه شهر داوطلب
426 علوم پزشکی بیرجند آذربایجان شرقی
620 علوم پزشکی اصفهان اصفهان
49 دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران
202 علوم پزشکی یاسوج بویر احمد
830 علوم پزشکی کرمان آذربایجان شرقی
980 علوم پزشکی قزوین تهران

رشته مامایی

اهمیت سلامت مادران و فرزندان سبب پر رنگ شدن نقش مامایی در هر جامعه ایی شده است. کسانی که مامایی را در زیر شاخه های رشته تجربی انتخاب می کنند، می بایست به مطالعه دروسی همچون جنین شناسی، بارداری و زایمان و بیماری‌ های زنان، نوزادان و مراقبت‌های مربوطه، بهداشت، تشخیص زودرس بیماری های دوران بارداری و پی بردن به موارد غیر طبیعی در مادر و جنین و نوزاد و شیرخوار، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده و بیماری‌های داخلی و جراحی مربوط به مامایی بپردازد. مدت زمان تحصیل آن 4 سال و حدود 10 واحد می باشد.

از نظر درآمد نیز با توجه به آن که همواره تولد بخش جدایی ناپذیر روند زندگی در هر کشوری است، بنابراین فارغ التحصیلان رشته مامایی همیشه فرصت کار دارند. البته حدود این فعالیت از پیش از بارداری تا بعد از آن را شامل می شود. اگر احساس می کنید که به این کار علاقه کافی ندارید و یا از صبر و حوصله خوبی برخوردار نیستید، توصیه می شود که به این شغل وارد نشوید.

ادبیات عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیک شیمی نوع دوره به در سهمیه

سهمیه قبولی

64 56 78 70 20 28 68 30 35 روزانه 6075

منطقه 1

26 50 26 48 8 33 28 35 32 روزانه 11154

ایثارگر ( 5 درصد ظرفیت)

36 75 78 30 30 36 65 32 25 روزانه 13622

منطقه 2

51 10 77 35 0 32 41 28 36 روزانه 14159

منطقه 3

52 66 66 36 6 61 53 55 54 روزانه 5011

منطقه 1

 

 

رشته فیزیوتراپی

رشته فیزیوتراپی یکی از مواردی است که در خصوص معرفی رشته های تجربی با رتبه می خواهیم به شما معرفی کنیم. رشته فیزیوتراپی یکی از زیر شاخه های رشته تجربی و پیراپزشکی که استفاده از دارو و مواد شیمیایی در آن به حداقل می رسد، رشته فیزیوتاپی می باشد. مقطع کارشناسی این رشته گرایش خاصی ندارد، در ارشد و دکترا می توان یکی از گرایش های موجد را انتخاب نمود. خوشبختانه فارغ التحصیلان رشته فیزیوتراپی از نظربازار کار و درآمد دارای موقعیت خوبی هستند و هر چقدر مهارت و سلیقه بیشار باشد، فرصت های پیشرفت نیز بیشتر خواهد بود.

علاوه بر این، اگر مدرک مناسبی داشته و موفق به اخذ مجوز شوید، می توانید مرکز فیزیوتراپی را تاسیس نمایید و خود را از متخصصان پر درآمدترین رشته های تجربی بدانید. از جمله مراکز کار فیزیوتراپ ها عبارت است از بیمارستان ها، درمانگاه ها، سازمان بهزیستی، هلال احمر، کلینیک های توانبخشی، مراکز سالمندان، باشگاه های ورزشی و غیره می باشد. 

رتبه لازم برای پرستاری دانشگاه آزاد و سراسری

کارنامه پذیرفته شدگان پرستاری دانشگاه دولتی منطقه 1

رتبه در سهمیه رتبه کشوری ادبیات فارسی عربی دین و زندگی زبان انگلیسی زمین شناسی ریاضی زیست شناسی فیزیک شیمی
11551 42665 39 27 52 54 0 35 29 26 12
12072 44992 35 38 27 59 0 30 31 9 27
11068 40716 50 56 62 28 0 2 45 6 35

آخرین رتبه قبولی پرستاری منطقه 2

رتبه در سهمیه رتبه کشوری ادبیات فارسی عربی دین و زندگی زبان انگلیسی زمین شناسی ریاضی زیست شناسی فیزیک شیمی
27021 60106 38 32 34 59 2- 20 20 7 22
26456 58749 30 7 40 54 2- 12 28 22 21
26396 58521 28 0 67 34 0 6 40 24 16

 

کارنامه پذیرفته شدگان پرستاری دانشگاه دولتی منطقه 3

رتبه در سهمیه رتبه کشوری ادبیات فارسی عربی دین و زندگی زبان انگلیسی زمین شناسی ریاضی زیست شناسی فیزیک شیمی
18492 66299 27 7 52 2 0 23 31 16 14
19355 68823 42 15 74 23 0 14 35 5 7
17074 61907 46 24 39 19 0 20 22 13 14

 

آخرین رتبه قبولی پرستاری

بدیهی است که آخرین رتبه قبولی پرستاری بسته به دانشگاه انتخابی شما می تواند متفاوت باشد. به همین دلیل در این رابطه می توانید از مشاورین، کارنامه های مربوط به دانشگاه مورد نظر خود را مطالبه نمایید.

در بسیاری از دانشگاه های کشور به طور میانگین می توان گفت آخرین رتبه قبولی پرستاری را رتبه های زیر ده هزار دانست.

باز هم تاکید ما در این مورد بر این نکته می باشد که این رتبه به نسبت ظرفیت ها می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال با تغییراتی که در ظرفیت قبولی در رشته های پزشکی این ظرفیت ها متغیر خواهند بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *